Oceňování zásob

I. Oceňování zásob   1

I.1. Téma: Zásoby vytvořené vlastní činností 1

I.1.1. Postup  1

I.1.2. Nastavení parametrů  1

I.2. Téma: Zásoby nakoupené  1

I.2.1. Postup  2

I.2.2. Nastavení parametrů  2

 

I. Oceňování zásob

Skladovými zásobami jsou skladovaný materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata a skladované zboží. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, zásoby nakoupené pořizovacími cenami.

I.1. Téma: Zásoby vytvořené vlastní činností

Pro ocenění zásob vytvořených vlastní činností je třeba nastavit režim příjmu na sklad v pevných cenách. Tyto ceny odpovídají přímým nákladům (popř. i části nepřímých nákladů) stanoveným ve výchozích podnikových kalkulacích a do skladového hospodářství jsou přenášeny prostřednictvím převzetí ceníku zásob vytvořených vlastní činností. Podmínkou je, že označení kalkulací se shoduje s označením skladových karet. Z ceníku zásob vytvořených vlastní činností je aktualizován ceník pro skladové karty, který je použit při zakládání nových karet nebo pro přecenění skladových karet po ročním přepočtu kalkulací. Všechny příjmy a výdeje ze skladu jsou prováděny v pevných cenách, případný rozdíl v zůstatku na skladových kartách v součinu množství a jednotkové ceny proti částce celkem indikuje průběžná měsíční závěrka a opravuje pomocí pohybu bez množství P18.

I.1.1. Postup

Inicializace

Parametry zpracování – 6. formulář parametrů

I.1.2. Nastavení parametrů

Příjem na sklad bude prováděn:

<A>  - cena je pevně  stanovena na  kartě nebo v ceníku a lze ji měnit pouze přeceněním podle ceníkových položek

I.2. Téma: Zásoby nakoupené

Pro oceňování zásob nakoupených je třeba nastavit režim příjmu a výdeje ze skladu. Příjem může být prováděn buď v předem stanovených cenách pořízení (=v pevných cenách) s vyčíslením odchylky od předem stanovené ceny mimo skladové hospodářství nebo v pořizovacích cenách, členěných případně na cenu pořízení a náklady související s pořízením zásob.

Zásoby stejného druhu lze vést v ocenění cenou  spočítanou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo metodou FIFO, kdy první cena přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob. Tento režim předpokládá členění zásob na karty s rozpisem a je nutné jej upřesnit s dodavatelem (nelze přímo nastavit). Podle frekvence výpočtu váženého aritmetického průměru, který je třeba provádět nejméně jednou za měsíc, je nutné nastavit režim výdeje ze skladu a současně dodatkový parametr pro ocenění výdeje.

I.2.1. Postup

Inicializace

Parametry zpracování – 6. formulář parametrů

I.2.2. Nastavení parametrů

Příjem na sklad bude prováděn:

<A>  - cena je pevně  stanovena na  kartě nebo v ceníku a lze ji měnit pouze přeceněním podle ceníkových položek

<B>  - příjem v cenách pořízení, cena není pevně stanovena a její hodnota je neustále aktualizována jako průměr na základě příjmu na  danou skladovou kartu.  Prodejní cena zůstává  zachována, mění se pouze marže

<C>  - příjem v cenách pořízení, cena  není  pevně  stanovena  a  její  hodnota  je neustále aktualizována  jako   průměr  na  základě   příjmu  na  danou skladovou  kartu. Prodejní  cena se  taktéž aktualizuje  na základě příslušné marže, která zůstává pevná.

Výdej ze skladu bude prováděn:

<A> - cena výdejů odpovídá  aktuální ceně za skladovou jednotku na dané  kartě (v  režimu příjmu  v pohyblivých  cenách se mění během měsíce po každém příjmu).

<B> - při uzavírání denního zpracování výdejů se použije předběžná cena výdeje  rovná aktuální ceně za  skladovou jednotku. Při měsíční aktualizaci se výdeje  ocení průměrnou cenou za celé období.

V obou režimech je jako výchozí použito ocenění, vypočítané po uzavření denního zpracování příjmu váženým aritmetickým průměrem. Mezi dvěma následujícími příjmy jsou všechny výdeje prováděny v tomto aktuálním ocenění. Při první průběžné závěrce je pro režim „B“ vypočítána průměrná cena z počátečního stavu na kartě a součtu všech příjmů na kartu, a touto průměrnou cenou jsou oceněny všechny výdeje z této karty, které mají uvedené množství. Dopočítávané pohyby a inventurní rozdíly se respektují v původní výši, ocenění výdejů převodem v ocenění stavu na počátku měsíce zůstává beze změny. Proto vyjádření ocenění zásob ve skladových cenách na přehledových sestavách a výdejkách je pouze informativní a může být změněno příjmem v odlišné ceně pořízení.

První režim je citlivější na správné pořadí příjmu a výdeje, kdy pokud příjem z důvodu zpoždění dokladů je zadán dodatečně do skladového hospodářství až po provedení výdejů, nemůže již ovlivnit ocenění těchto výdejů. Pokud v tomto případě dochází k velkému rozdílu původní ceny zásob a nové ceny pořízení, je správné nejprve výdej v původní ceně vystornovat, zadat příjem, ukončením zpracování propočítat ocenění zásob a znovu zadat výdej.

Pro ocenění výdeje bude použita:

<A> - cena  za skladovou jednotku podle skladové  karty bez ohledu na případný  rozdíl vzniklý zaokrouhlením  skladové ceny při výpočtu průměru.

<B> - do ceny  výdejů se přidává  vydávanému množství odpovídající poměrná část rozdílu mezi celkovou cenou na kartě a součinem celkového množství a ceny za skladovou jednotku.

Při výpočtu jednotkové skladové ceny dochází k zaokrouhlení jednotkové ceny na celé haléře. Proto při výdeji ze skladu prováděném v násobcích jednotkové ceny zůstává po výdeji do nulového stavu množství zůstatek v částce, zobrazovaný i v zůstatkové soupisce. Tento zůstatek může průběžná závěrka odúčtovat ze skladových karet jako dopočítaný výdej P18 pro vlastní zásoby, P21 pro cizí zásoby na základě nastaveného limitu automaticky, nebo ručně volbou v Inicializaci – Odstranění rozdílu ceny a stavu na skladových kartách. Režim „B“ při výdeji přidává do ocenění výdeje poměrnou část rozdílu ceny a stavu na skladových kartách, takže při výdeji do nulového stavu v množství je současně nulový i zůstatek v částce. V tomto režimu dochází ale k odchylkám ve stornu dokladů, kdy původně vystavený doklad obsahující poměrnou část rozdílu bude vystornován v násobku jednotkové skladové ceny.

Konec textu